case-new-logo We Are Case IH

— We are —

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze Case Website wordt aan u, de gebruiker (“Gebruiker”) aangeboden op voorwaarde dat u de hierin vermelde bepalingen, voorwaarden en mededelingen ongewijzigd aanvaardt. CNH kan naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud of vorm van deze Website veranderen of de werking van deze Website stopzetten. Door uw toegang tot en gebruik van deze site aanvaardt u al deze bepalingen en voorwaarden.

Gebruik van de Website.De Gebruiker stemt ermee in deze Website te gebruiken zoals toegelaten door de geldende lokale, regionale en federale wetten. Bovendien stemt de Gebruiker ermee in zich te onthouden van: 1) het bewust en zonder toelating wijzigen, beschadigen of vernietigen van het computersysteem, netwerk, software, Website, programma, documentatie of hierin vermelde gegevens van CNH of andere gebruikers; 2) het gebruik van deze Website om een bij wet verboden activiteit uit te voeren of te proberen uit te voeren of ertoe aan te zetten. Elke handeling van de Gebruiker die ertoe leidt dat de toegang tot deze Website geblokkeerd wordt voor andere gebruikers of CNH, zal worden beschouwd als ongeoorloofd gebruik.

Controle van het gebruik.Door dit systeem te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met een administratieve controle op elk moment. De Gebruiker wordt er bovendien op gewezen dat de systeembeheerders het bewijs van mogelijke criminele activiteiten die tijdens een dergelijke controle werden vastgesteld, kunnen doorspelen aan bevoegde gerechtsinstanties. Als de Gebruiker niet instemt met enige controle, dient de Gebruiker dit systeem nu te verlaten.

Afwijzing van aansprakelijkheid.CNH heeft alles in het werk gesteld om de meest actuele, correcte en duidelijke informatie te verschaffen. Desondanks is het mogelijk dat er fouten voorkomen in de doorgestuurde informatie. Met name maar zonder beperking tot enig deel van deze Overeenkomst, wijst CNH elke aansprakelijkheid van de hand voor onvrijwillige fouten en de nauwkeurigheid van enige nieuwsberichten, financiële informatie, gegevens of andere informatie die kan voorkomen op de webpagina’s van Case. De nieuwsberichten, financiële informatie, gegevens en informatie op de CNH-servers zijn door mensen van CNH verzameld op basis van verschillende bronnen, en kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving aan de Gebruiker. CNH geeft geen enkele garantie of doet geen enkele verklaring met betrekking tot de kwaliteit, inhoud, volledigheid, geschiktheid, nauwkeurigheid, juistheid, volgorde of tijdigheid van de inhoud op deze Website.

Koppelingen naar websites van derden.De webpagina’s van Case kunnen nu of in de toekomst koppelingen bevatten naar websites die worden gecontroleerd of beheerd door derden. Eventuele sites waarnaar een koppeling wordt gemaakt vanaf de Case Website, bevinden zich buiten de controle van CNH. CNH wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor elke informatie, mededelingen of materialen op deze sites, of op eventuele koppelingen van gekoppelde sites, van de hand. CNH wil niet zeggen dat eventuele koppelingen naar derden beschouwd worden als referenties of goedkeuringen van de gekoppelde entiteiten of eventuele producten en/of diensten die door hen worden aangeboden, maar zijn enkel ter informatie bedoeld. Elke andere website heeft zijn eigen regels over welke informatie geschikt is voor publieke toegang. De gebruiker draagt zelf de volledige aansprakelijkheid voor het gebruik van eventuele koppelingen en doorverwijzingen naar websites van derden.

De CNH Used Equipment websitewww.caseused.combevat gegevens over tweedehands machines in voorraad bij de CNH dealers die door deze dealers voor verkoop aangeboden worden en niet door CNH zelf. CNH is niet verantwoordelijk voor de informatie die deze website bevat zoals bijvoorbeeld specificaties, toestand van de machines, foto's, gegevens in verband met de voorraad, prijzen BTW en dergelijke en evenmin voor de informatie op websites die toegankelijk zijn via links die op deze website te vinden zijn. Elke dealer is verantwoordelijk voor de informatie zoals hij ze opneemt in de gegevens en specificaties van een bepaalde machine. De gebruiker gaat akkoord om CNH, haar verantwoordelijken, agenten, werknemers en ander personeel onder haar controle te vrijwaren van alle schuld, uitgaven, gerechtskosten, schadevergoeding en claims omwille van of met betrekking tot het gebruik van machines aangekocht via een CNH Used Equipment website. Voor alle betwistingen voortkomende uit of met betrekking tot de verkoop of het gebruik van machines opgenomen in een CNH Used Equipment website, aanvaardt de gebruiker dat enkel de rechtbanken van het land waar de dealer gevestigd is, bevoegd zijn om de zaak te behandelen en te beslechten overeenkomstig de wetgeving van dat land.

Intellectuele eigendom.De Gebruiker beseft dat deze Case Website intellectuele eigendom bevat, die beschermd is door regionale en/of federale handelsmerken, handelsgeheimen en/of auteursrechten. De Gebruiker stemt ermee in geen enkel deel van deze Website of de inhoud ervan te gebruiken of te reproduceren, geen kopieën ervan te verspreiden of afgeleide werken ervan te maken, of enige andere handeling te verrichten, die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van CNH.

Risicoaanvaarding.Door gebruik te maken van de Case-webpagina’s voor om het even welk doel, aanvaardt de Gebruiker alle risico’s die verbonden zijn met het gebruik van deze site en de afzonderlijke pagina’s. Dit risico omvat maar is niet beperkt tot het eventuele risico dat de computer, software of gegevens van de Gebruiker worden beschadigd door een virus, software of enig ander bestand dat kan worden doorgestuurd of geactiveerd via een Case-webpagina of door de toegang ertoe door de Gebruiker. CNH kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, bijzondere, toevallige of gevolgschade of schadevergoedingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot winst- of inkomensderving, die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met het gebruik of misbruik van deze Website, of van enige informatie, gebrek aan informatie, documenten, software, diensten of ander materiaal verkregen via een Case Webpagina. De Gebruiker aanvaardt ook elk eventueel risico dat voortvloeit uit het gebruik van deze Website, hetzij op basis van een contract, benadeling, strikte aansprakelijkheid of enige andere wijze, zelfs wanneer CNH en/of zijn werknemers, filialen of agenten werden verwittigd van de mogelijkheid van schade van een of andere vorm.

CNH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of letsel, volledig of gedeeltelijk veroorzaakt door zijn handelingen, nalatigheden of gebeurtenissen buiten zijn controle, zowel tijdens de aanschaf, samenstelling, verwerving, weergave of levering van de informatie, of voortvloeiend uit eventuele fouten, weglatingen of onnauwkeurigheden in de informatie, ongeacht hoe deze ontstaan zijn, of voortvloeiend uit een beslissing van een gebruiker, of een al dan niet verrichte handeling steunend op de geleverde informatie of het gebrek aan geleverde informatie.

Ongeoorloofd gebruik.ONDER GEEN BEDING MAG DE GEBRUIKER ZICH TOEGANG VERSCHAFFEN OF PROBEREN ZICH TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT CNH’S COMPUTERSYSTEEM, COMPUTERNETWERK, OF ENIG DEEL HIERVAN, MET DE BEDOELING EEN HANDELING TE VERRICHTEN OM ANDEREN TE BEDRIEGEN, DIEFSTAL TE PLEGEN OF ENIGE LOKALE, REGIONALE OF FEDERALE WET TE OVERTREDEN. CNH heeft het recht het gebruik van deze Website door de gebruiker te beëindigen of de Gebruiker te verbieden deze Website in de toekomst te bezoeken in geval van enig misbruik van de Website of enig ongeoorloofd of verboden gebruik door de Gebruiker.

Gebruik van interactieve media.Voor zover deze site e-mailkoppelingen, bulletin boards, discussieforums, chatrooms of andere berichten- of communicatiediensten bevat of kan bevatten waarbij CNH en/of andere gebruikers betrokken zijn, stemt de Gebruiker ermee in deze fora op de correcte wijze te gebruiken. In geen geval mag de gebruiker de wet overtreden door deze fora te gebruiken voor doeleinden zoals maar niet beperkt tot het belasteren of pesten van anderen, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van CNH of een derde, het versturen of verzenden van obsceen of gewelddadig materiaal, en het inbrengen van virussen, besmette bestanden of andere programma’s die deze Website of de computers van CNH of een derde zouden kunnen beschadigen. CNH heeft het recht om het even welke inhoud van deze Website te verwijderen om welke reden ook. De Gebruiker weet dat elk materiaal verstuurd door anderen dan CNH of zijn filialen, niet door CNH zijn goedgekeurd en dat deze communicaties niet mogen worden beschouwd als gecontroleerd of goedgekeurd door CNH.

Schadeloosstelling.De Gebruiker stemt ermee in CNH, zijn bestuurders, agenten, werknemers en ander personeel onder zijn controle te behoeden voor elke aansprakelijkheid, kosten, advocaatkosten en schade voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze Website op enige wijze, met inbegrip van alle claims die feiten aanvoeren die, als zij waar zijn, een overtreding van deze bepalingen en voorwaarden door de Gebruiker vormen.

Geen contractuele relatie.De Gebruiker erkent dat er door het gebruik van deze Website geen relatie van welke aard ook – partnership, joint venture, tewerkstellings-, contractuele of bemiddelingsrelatie, enz. – ontstaat tussen de gebruiker en CNH of een van zijn filialen of werknemers.

Rechtsbevoegdheid.Deze Overeenkomst valt onder de wetten van de Staat Wisconsin in de Verenigde Staten van Amerika. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van deze Website uitsluitend onder de rechtsbevoegdheid vallen van de rechtbanken van de Staat Wisconsin in de VS. Het gebruik van deze Website is niet toegelaten in rechtsgebieden die niet alle bedingen van deze bepalingen en voorwaarden ten uitvoer brengen. De Gebruiker ziet onherroepelijk af van enig bezwaar dat hij op enig ogenblik kan hebben tegen de plaats van behandeling van een eventueel geding, rechtsvordering of proces dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst en dat voor een van deze rechtbanken wordt gebracht, en ziet onherroepelijk af van elke eis dat een dergelijk geding, rechtsvordering of proces voor een onbevoegde rechtbank wordt gebracht en ziet verder onherroepelijk af van het bezwaarrecht, met betrekking tot een dergelijk geding, rechtsvordering of proces dat voor een dergelijke rechtbank wordt gebracht, dat deze rechtbank geen rechtsbevoegdheid heeft voor de Gebruiker.

Geldende wetten.CNH’s vervulling van deze Overeenkomst is onderworpen aan bestaande wetten en juridische procedures, en niets hierin doet afbreuk aan CNH’s recht om gehoor te geven aan ordehandhavingsverzoeken of –eisen in verband met het gebruik door een willekeurige partij van deze Website of informatie geleverd aan of verzameld door CNH in verband met dit gebruik.

Salvatorische bepaling.Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar is volgens de geldende wetgeving, wordt de ongeldige of onafdwingbare bepaling geacht te worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die nauw aansluit bij de intentie van de oorspronkelijke bepaling, en blijft de rest van de Overeenkomst van kracht.

Volledige overeenkomst.Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en CNH met betrekking tot deze Website. Deze Overeenkomst vervangt alle vroegere of gelijktijdige mededelingen die gedaan werden in om het even welk medium tussen de Gebruiker en CNH met betrekking tot deze Website.

Our website doesn't fully support your IE11 browser, some features might not work as intended.
For a better experience try a modern one: