case-new-logo We Are Case IH

— We are —

Regulamin

Regulamin

​Użytkownicy mogą korzystać z niniejszej witryny internetowej firmy Case, o ile zaakceptują w całości zawarte tu warunki, postanowienia i uwagi. CNH może zmienić treść tej lub format witryny lub zaprzestać jej prowadzenia według własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia. Korzystanie z witryny oznacza przyjęcie wszystkich warunków i postanowień.

Nazwa CNH odnosi się do wszystkich jednostek pozostających pod ogólną kontrolą firmy CNH Industrial.

Korzystanie z witryny internetowej.Użytkownik zgadza się korzystać z witryny zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Użytkownik zgadza się: 1) świadomie i bez upoważnienia nie zmieniać, uszkadzać lub niszczyć systemu komputerowego, sieci, oprogramowania, strony internetowej, programu, dokumentacji lub danych w nich zawartych należących do CNH lub innego użytkownika; 2) nie wykorzystywać niniejszej witryny do prowadzenia działalności, wykonywania czynności ani nakłaniania do wykonywania czynności zabronionych przez prawo. Wszelkie działania Użytkownika skutkujące zablokowaniem dostępu do witryny przez innych użytkowników lub firmę CNH zostaną uznane za nieuprawnione wykorzystanie.

Monitorowanie korzystania z witryny.Poprzez korzystanie z systemu Użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na stały administracyjny monitoring. Ponadto Użytkownik zostaje poinformowany, że administratorzy systemu mogą przekazać odpowiednim organom ścigania dowody ewentualnej przestępczej działalności zebrane w trakcie takiego monitoringu. W przypadku niewyrażenia zgody na monitorowanie Użytkownik powinien natychmiast zakończyć korzystanie z systemu.

Zastrzeżenie.Firma CNH podjęła wszelkie starania w celu zaoferowania najbardziej aktualnych, poprawnych i jasno wyrażonych informacji. Niemniej jednak w opublikowanych materiałach mogą wystąpić błędy. W szczególności, jednak bez zawężenia do żadnej części niniejszej umowy, firma CNH zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieumyślne błędy oraz za dokładność jakichkolwiek wiadomości, informacji finansowych, danych lub innych informacji zamieszczonych na stronach internetowych firmy Case. Wiadomości, informacje finansowe, dane oraz inne informacje znajdujące się na serwerach CNH zostały zebrane przez pracowników CNH z wielu źródeł i mogą zostać zmienione bez powiadomienia Użytkownika. CNH w żaden sposób nie gwarantuje ani nie deklaruje zachowania jakości, treści, kompletności, stosowności, dokładności, stosowności, kolejności ani terminowości treści znalezionej w niniejszej witrynie internetowej.

Łącza do innych witryn internetowych.Na stronach internetowych Case w chwili obecnej lub w przyszłości mogą się znajdować łącza do witryn kontrolowanych lub obsługiwanych przez strony trzecie. Witryny, do których odsyłają łącza ze stron internetowych Case, nie znajdują się pod kontrolą CNH. CNH nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, wiadomości lub materiały w tych witrynach. Zamieszczenie łączy do witryn stron trzecich nie stanowi ze strony CNH polecenia ani rekomendacji tych podmiotów ani ich produktów czy usług. Jedynym celem jest zapewnienie wygody Użytkownika. Każda witryna internetowa strony trzeciej ma własną politykę dotyczącą publicznego dostępu do informacji. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z wszelkich łączy i odsyłaczy stron trzecich.

Spisy używanego sprzętu.Pod adresemwww.caseused.comdostępna jest witryna poświęcona używanemu sprzętowi firmy CNH. Zawiera ona spis zapasów używanego sprzętu dostępnego u dealerów firmy CNH, którzy przygotowują oferty jego sprzedaży. Firma CNH nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma żadnych zobowiązań związanych między innymi, lecz nie wyłącznie, z informacjami, specyfikacjami, raportami z oględzin, fotografiami, dostępnością, wysokością cen, podatków lub opłat celnych i danymi dotyczącymi gwarancji znalezionymi w tej witrynie lub jakiejkolwiek witrynie związanej z nią za pomocą łączy. Odpowiedzialność za informacje zawarte lub niezawarte w danych lub specyfikacji poszczególnych jednostek ponoszą dealerzy. Użytkownik zgadza się zwolnić firmę CNH, członków jej zarządu, agentów, pracowników i pozostały personel z wszelkiej odpowiedzialności, wydatków, opłat sądowych i wypłaty odszkodowań wynikających bezpośrednio lub pośrednio z tytułu użycia jednostek zakupionych za pośrednictwem witryny poświęconej używanemu sprzętowi firmy CNH. Dotyczy to również wszelkich roszczeń obejmujących zgłoszenie faktów, których zaistnienie stanowiłoby naruszenie niniejszego regulaminu przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, że wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użycia sprzętu objętego spisami zamieszczonymi w witrynie poświęconej używanemu sprzętowi firmy CNH rozstrzygane będą wyłącznie przez sądy właściwe dla kraju, w którym znajduje się siedziba dealera dokonującego sprzedaży tego sprzętu.

Własność intelektualna.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsza witryna internetowa Case zawiera własność intelektualną, która jest prawnie chroniona ustawami o znakach towarowych, tajemnicy handlowej lub prawach autorskich. Użytkownik zgadza się nie wykorzystywać, reprodukować, dystrybuować kopii ani tworzyć prac pochodnych wykorzystujących informacje pochodzące z niniejszej witryny internetowej, z uwzględnieniem treści w niej zawartych, ani nie angażować się w inne działania, które mogą naruszyć prawa do własności intelektualnej CNH.

Przyjęcie odpowiedzialności z tytułu ryzyka.Poprzez korzystanie ze stron internetowych Case dla jakichkolwiek celów, Użytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem niniejszej witryny oraz jej poszczególnych stron. Ryzyko to obejmuje między innymi wszelkie ryzyko uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych Użytkownika przez wirusy, oprogramowanie lub inne pliki, które mogą zostać przekazane lub uruchomione poprzez stronę internetową Case lub dostęp Użytkownika do niej. CNH w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wynikowe lub moralne, z uwzględnieniem między innymi utraconych zysków lub utraconych przychodów, wynikających z lub w jakikolwiek sposób powiązanych z wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem niniejszej witryny internetowej lub jakichkolwiek informacji, dokumentów, oprogramowania, usług albo innych materiałów uzyskanych z dowolnej strony internetowej Case.

Użytkownik przyjmuje także wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z niniejszej witryny internetowej, bez względu na to, czy zostało oparte na kontrakcie, czynie niedozwolonym, ścisłej odpowiedzialności lub innej formie wykorzystania, nawet jeśli firma CNH i/lub którykolwiek z jej pracowników, firm stowarzyszonych lub agentów został poinformowany o możliwości powstania szkód jakiegokolwiek rodzaju. CNH nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani uszkodzenia spowodowane w całości lub częściowo swoimi działaniami, uchybieniami lub ewentualnymi zdarzeniami znajdującymi się poza kontrolą firmy, z uwzględnieniem zdobywania, kompilacji, wyświetlania lub dostarczania informacji albo wynikających z jakichkolwiek błędów, uchybień lub niedokładności w zakresie informacji bez względu na przyczynę lub wynikających z decyzji użytkownika albo działania podjętego lub niepodjętego w oparciu o informacje lub ich brak.

Niedozwolone wykorzystanie.W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH UŻYTKOWNIK NIE UZYSKA DOSTĘPU ANI NIE PODEJMIE PRÓBY UZYSKANIA DOSTĘPU DO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO I SIECI KOMPUTEROWEJ FIRMY CNH LUB JAKICHKOLWIEK JEGO ELEMENTÓW W CELU REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OSZUSTWEM, KRADZIEŻĄ LUB NARUSZENIEM PRAWA. CNH zastrzega sobie prawo do zakończenia, według własnego uznania, procesu korzystania przez
Użytkownika z witryny internetowej lub zakazania Użytkownikowi wstępu do niej w przyszłości w przypadku nadużycia niniejszej witryny internetowej lub jakiegokolwiek nieupoważnionego albo zabronionego wykorzystania przez Użytkownika.

Korzystanie z multimediów.Interaktywnych W zakresie, w jakim niniejsza witryna internetowa zawiera lub może zawierać łącza poczty elektronicznej, biuletyny, fora dyskusyjne, pokoje rozmów lub inne usługi komunikacyjne angażujące CNH lub innych użytkowników, Użytkownik zgadza się wykorzystywać takie fora zgodnie z ich założeniami. W żadnych okolicznościach Użytkownik nie będzie naruszał prawa poprzez korzystanie z forów między innymi dla zniesławiania lub ubliżania innym, naruszania praw do własności intelektualnej CNH lub strony trzeciej, zamieszczania lub przesyłania nieprzyzwoitych lub obraźliwych materiałów, wprowadzania wirusów, uszkodzonych plików lub innych programów, które mogą uszkodzić lub zmienić tę witrynę internetową albo komputery CNH lub strony trzeciej.

CNH zastrzega.Sobie prawo do usunięcia treści zamieszczonych w tej witrynie internetowej z dowolnej przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie materiały zamieszczone przez strony inne niż CNH lub firmy z nią stowarzyszone nie są potwierdzane przez CNH i wiadomości takich nie należy traktować jako sprawdzonych lub zatwierdzonych przez CNH.
Zabezpieczenie

Użytkownik zgadza się ponieść wszelkie.Konsekwencje finansowe, aby zabezpieczyć CNH, jej przedstawicieli, agentów, pracowników i inny personel znajdujący się pod opieką firmy na wypadek jakiejkolwiek odpowiedzialności, wydatków, honorariów prawników i szkód wynikających z lub związanych z wykorzystaniem niniejszej witryny internetowej w jakikolwiek sposób, z uwzględnieniem bezpodstawnych roszczeń zawierających fakty, które gdyby okazały się prawdziwe, stanowiłyby naruszenie niniejszych warunków przez Użytkownika.

Brak stosunku umownego.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niniejszej witryny internetowej nie powoduje powstania żadnego stosunku jakiegokolwiek rodzaju, z uwzględnieniem między innymi spółek zwykłych, spółek joint-venture, stosunków pracy, stosunków umownych i agencyjnych, pomiędzy użytkownikiem a CNH lub którąkolwiek z firm z nią stowarzyszonych lub jej pracownikami.

Jurysdykcja.Niniejsza umowa podlega przepisom prawa obowiązującym w stanie Wisconsin w Stanach Zjednoczonych. Użytkownik zgadza się na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów stanu Wisconsin, USA, w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej. Wykorzystanie niniejszej witryny internetowej nie jest zatwierdzone w ramach żadnej jurysdykcji, która nie uprawomocnia wszystkich postanowień niniejszych warunków. Użytkownik w sposób nieodwołalny zrzeka się prawa do kwestionowania miejsca prowadzenia spraw, działań i postępowania sądowego wynikających z lub związanych z niniejszą Umową zgłoszonych przed sąd i w sposób nieodwołalny zrzeka się wszelkich roszczeń, których takie sprawy, działania lub postępowania dotyczą, a ponadto w sposób nieodwołalny zrzeka się prawa do wysuwania zarzutów, że w odniesieniu do takich roszczeń, spraw, działań lub postępowań prowadzonych przez w/w sądy, taki sąd nie posiada jurysdykcji nad Użytkownikiem.

Obowiązujące przepisy prawne.Realizacja niniejszej Umowy przez CNH podlega istniejącym ustawom i procesom prawnym i żadne zawarte tu postanowienia nie uchylają prawa CNH do postępowania zgodnie z wymogami wymiaru sprawiedliwości dotyczących korzystania przez jakąkolwiek stronę z niniejszej witryny internetowej lub informacji dostarczonych lub zgromadzonych przez CNH odnośnie takiego wykorzystania.

Obowiązywanie Umowy.Jeżeli którakolwiek z części niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wprowadzenia w życie zgodnie ze stosowanym prawem, takie postanowienie zostanie zastąpione ważnym i możliwym do wprowadzenia w życie postanowieniem, które wyraźnie odzwierciedla zamiar oryginalnego postanowienia, a pozostała część Umowy nadal pozostanie w mocy.

Całość Umowy.Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą CNH dotyczącego niniejszej witryny internetowej. Zastępuje ona wszystkie uprzednie lub równoczesne informacje przekazane w jakikolwiek sposób pomiędzy Użytkownikiem a CNH w odniesieniu do niniejszej witryny internetowej.

Informacje prawne.
Jeśli nie określono inaczej, logo, grafiki, znaki towarowe, marki usług oraz dekoracje handlowe w tej witrynie, wliczając między innymi znaki widoczne poniżej, są zarejestrowanymi lub zwyczajowo przyjętymi znakami handlowymi, markami usług oraz dekoracjami handlowymi firm New Holland i Case, będących podmiotami zależnymi korporacji CNH Industrial, i nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych bez uprzedniej zgody CNH Industrial.

Our website doesn't fully support your IE11 browser, some features might not work as intended.
For a better experience try a modern one: